Stadgar för Sundbybergs Hembygdsförening.

§ 1
Föreningens firma och namn är Sundbybergs Hembygdsförening.

Föreningen skall vara partipolitisk och religiöst obunden och vara ansluten till regionalt hembygdförbund.
§ 2
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.
§ 3
Föreningen skall verka för att kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner bevaras.
Föreningen skall dokumentera intressanta föremål och handlingar med anknytning till bygden i nutid och i gången tid och göra dem tillgängliga genom en öppen musei- och arkivverksamhet.
Föreningen skall samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
Föreningen skall stimulera till kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden och dess historia.
§ 4
Medlemskap i föreningen erhålles av en var som ansluter sig till föreningens målsättning och utan särskild ansökan men efter erläggande av avgift som fastställes av årsmötet.
Förening i bygden kan efter särskilt beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot en årlig avgift som fastställes av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet.
§ 5
Föreningens tillgångar får endast användas för de ändamål som äro uttalade i §§ 2 och 3. Om fonder eller stiftelser upprättas skall dessas tillgångar hållas skilda från föreningens tillgångar.
§ 6
Föreningens verksamhet utövas genom
a)  föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte
b)  styrelsen
§ 7
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av minst fem ledamöter jämte två suppleanter valda av årsmötet.
Ordföranden och kassören väljes av årsmötet. Övriga funktioner fördelar styrelsen inom sig.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
§ 8
Styrelsen ansvarar för att föreningens föremål och handlingar registreras och förvaras på ett betryggande sätt.
§ 9
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t o m nästkommande årsmöte.
§ 10
Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av en revisor vald av årsmötet.
Styrelsen skall till revisorn lämna verksamhets- och ekonomisk berättelse för granskning senast den 15 mars varje år.
Revisorn skall senast den 30 mars avlämna sin berättelse.
§ 11
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmöte skall hållas senast den 15 april varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till års/föreningsmöte skall ske skriftligen senast två veckor före mötet.
Vid års/föreningsmöte äger varje enskilt ansluten medlem liksom kollektivt ansluten förening en röst. Familjemedlemskap berättigar till högst två röster. Rösträtt tillfaller endast medlemmar som erlagt medlemsavgift senast den 1 mars för vid årsmötets innevarande år.
§ 12
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Efter beslut om föreningens upplösning skall Sundbybergs Stad underrättas och anmodas vidtaga erforderliga åtgärder för den fortsatta förvaltningen av föreningens tillhörigheter i enlighet med avtal träffat  med Sundbybergs Stad.
§ 13
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring av stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.


AKTUELLT


BLOGGEN uppdaterad


Värt att Veta!
Vill du veta mer om Sundybergs
historia?

Vi startar nätbaserad kurs i
Sundbybergs historia.

Mer information kommer snart.

Copyright © 2016 Sundbybergs stadsmuseum. All Rights Reserved.
HEM            MUSEET           HEMBYGDSFÖRENINGEN             SUNDBYBERGSHISTORIK          KONTAKT

Något till dopet!

Ge bort en släktbok
till barnbarnet.

Mer info här!.